Formació

El Bages, una comarca en creixement i amb futur

Tipus de formació

Què pots trobar en aquest lloc web?

Aquesta plataforma pretén aglutinar tota l’oferta formativa adreçada a la població activa que s’imparteix a la comarca del Bages. Està adreçada tant a joves que volen continuar estudiant com a persones en situació d’atur, treballadors en actiu, empreses o a col·lectius amb necessitats específiques.

Aquesta eina ha de ser útil tant per a usuaris que cerquin formació, com per a orientadors i professionals que necessitin visualitzar quina és la formació existent al territori.

La formació que es pot trobar s’estructura de la següent manera:

Estudis Universitaris

0 estudis

Els estudis universitaris són estudis oficials superiors que t'habiliten per a l'exercici d'activitats professionals. Aquests estudis estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i es divideixen en tres nivells: grau, màster i doctorat.

Els estudis de Grau ofereixen una formació de caràcter general per a la preparació de l'exercici d'activitats de caràcter professional.

Els Màsters tenen la finalitat de proporcionar-te una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació de tasques investigadores.

Per accedir als estudis de doctorat cal estar en possessió del títol de graduat i del títol de màster universitari oficial, i haver superat en el conjunts d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits. La seva formació està centrada en la investigació i la recerca.

Al Bages tenim dos Universitats; la Umanresa-FUB (que ofereix estudis de Grau, Màsters i Postgraus en educació infantil, gestió d'empresa, infermeria, podologia, fisioteràpia i logopèdia), i, l’EPSEM-UPC Manresa (que ofereix estudis de Grau, Màsters, Postgraus i Doctorat en diverses enginyeries, en mineria, recursos naturals i medi ambient).

També mencionar que a Manresa tenim una seu de la UOC-Universitat online, que ofereix un ampli ventall d’estudis de Grau, Màsters, Postgraus i Doctorat.

La informació dels estudis universitaris està actualitzada d’acord a l’oferta formativa dels 3 centres universitaris amb seu a la comarca del Bages:

UManresa / Universitat de Vic – Universitat de la Catalunya Central

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. EPSEM

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Formació Professional Reglada

0 cursos

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi de cada sector.

La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior. Les titulacions son expedides pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Molts cicles formatius, tant de grau mitjà com superior, ofereixen la possibilitat de cursar-los mitjançant la formació en alternança dual, en què l’alumne rep una part de la formació en el centre educatiu i una altra part a través d’activitats formatives i productives en empreses.

En aquest apartat de Formació Professional també s’inclouen els ensenyaments de règims especials: ensenyaments artístics, arts escèniques i ensenyaments esportius.

En diferents instituts i centres de la comarca del Bages es realitzen un total de 99 línies de Formació Professional, 42 de grau mitjà i 57 de grau superior.

També existeix la possibilitat de cursar estudis de Formació Professional en la modalitat online a l’IOC-Institut Obert de Catalunya.

La informació dels estudis de formació professional reglada està actualitzada d’acord amb l’oferta formativa que hi trobem a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya Que Estudiar a Catalunya

Certificats de Professionalitat

0 cursos

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.   

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul. 

Les vies per obtenir un certificat de professionalitat són: 

La formació professional, que inclou: 

La formació professional per a l'ocupació: accions formatives autoritzades per l'Administració laboral adreçades a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. Aquesta formació es cursa en centres acreditats i en cursos autoritzats pel SOC.  La formació professional del sistema educatiu: programes formatius que desenvolupa l'Administració educativa; s'organitza en cicles formatius. 


L’acreditació de l'experiència laboral

Acredita't: procediment mitjançant el qual s'avaluen i acrediten les competències que s'han adquirit al món laboral o bé mitjançant la formació no formal, és a dir, la que no aporta una certificació amb valor oficial.  

La possibilitat d'acreditar unitats de competències de manera independent i acumulable permet obtenir el certificat de professionalitat a través de la combinació de les dues vies anteriors, sempre que es puguin acreditar totes les unitats de competències, tant si s'han adquirit amb formació o bé a partir de l'experiència laboral. 

Prem aquí per a veure els requisits per accedir als cursos de formació adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat


Itineraris Formatius per a joves sense el graduat en ESO

0 cursos

Els itineraris formatius estan adreçats a joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Aquests itineraris tenen diverses finalitats; proporcionar als joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional, i, facilitar l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Entre els itineraris que s’ofereixen destaquem: els programes de Formació i Inserció (Plans d’Iniciació Professional, Plans de Transició al Treball i Programes de Formació i Aprenentatge Professional); els programes de Formació Professional Bàsica; l’accés a cicles formatius; i, el Programa d’Itineraris Formatius Específics adreçat a joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

La informació està actualitzada d’acord amb l’oferta formativa que hi trobem a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya Que Estudiar a Catalunya

Formació ocupacional

0 cursos

La formació ocupacional és un recurs molt útil tant per a les persones que es troben en situació d’atur, com també per les que volen millorar la seva formació professional. Contribueix a millorar la inserció laboral i la qualificació dels treballadors, a més d'equilibrar la relació entre l'oferta laboral i la demanda.

El SOC obre anualment una convocatòria de subvencions en el marc del Programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) per dur a terme accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Al Bages hi ha una amplia oferta de centres que ofereixen formació ocupacional, tant de cursos subvencionats pel SOC (FOAP) com de cursos ofertats directament pels centres.

La informació dels cursos de formació ocupacional s’importa directament de l’oferta formativa ocupacional que oferta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Formació contínua

0 cursos

La formació contínua és la formació professional per a l’ocupació adreçada a persones treballadores en actiu. Té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CONFORCAT) té com a principal objectiu el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida. Ofereix un ampli catàleg d’especialitats formatives transversals i sectorials.

En aquest apartat també s’inclou l’acreditació de competències professionals. L’acreditació és el conjunt d’actuacions d’avaluació, reconeixement i certificació de les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o per vies no formals de formació. Permet, a les persones treballadores que hi participen, aconseguir una certificació en relació a una qualificació professional que pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

A més de l’oferta de CONFORCAT destacar que hi ha una amplíssima oferta de cursos i especialitats que ofereixen directament centres privats, entitats i universitats de la comarca.

La informació està actualitzada d’acord amb el que trobem a la pàgina web del CONFORCAT i del que ofereixen directament centres i entitats formatives del Bages .

Escoles d’Adults

0 cursos

L'educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Les Escoles d’Adults del Bages ofereixen formació en: llengua catalana, castellana i estrangera, formació instrumental per aprendre a llegir i escriure, informàtica, graduat/da en ESO, i cursos d’accés a cicles formatius i preparació per l’accés a la universitat.

Formació d’acollida per a persones estrangeres

0 cursos

El Servei de Primera Acollida dona resposta a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes per tal de facilitar la convivència i la inserció laboral a Catalunya.

El Servei oferta 3 mòduls formatius: català i castellà; coneixements laborals; i, coneixements de la societat catalana, el seu entorn jurídic, i els serveis de l’entorn més proper.

Formació on-line

0 cursos

Agrupa a tots els cursos que es realitzen de forma no presencial a través d’un dispositiu amb connexió a internet, i requereix l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

S’inclouen els cursos de formació oficial que ofereixen els centres formatius oficials (IOC-Institut Obert de Catalunya, UOC-Universitat Oberta de Catalunya).

Altres entitats de la comarca, tan públiques com privades, ofereixen una amplia oferta formativa no presencial.

En aquest apartat també hi podem trobar els Webinars que es duen a terme a la comarca .

 • 30

  Municipis

 • 175.095

  Habitants

 • 69.170

  Persones ocupades (VT 2017)

 • 9.331

  Persones en situació d'atur (juliol 2018)

 • 3

  Centres universitaris

 • 37

  Centres de formació

 • 20

  Centres acreditats pel SEPE