Introducció


Tècnic o tècnica superior en Integració Social
Codi: CFPS SCC0

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Integració Social (LOGSE).

Sobre el curs

 • Acció formativa
  CFGS Integració social
 • Família professional
  Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Data inici del curs:
  13/09/2021

Temari

 • Context de la Intervenció Social (132 hores)
 • Inserció Sociolaboral (198 hores)
 • Atenció a les Unitats de Convivència (165 hores)
 • Mediació Comunitària (132 hores)
 • Suport a la Intervenció Educativa (99 hores)
 • Promoció de l'Autonomia Personal (198 hores)
 • Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (132 hores)
 • Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Integració Social (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Horari

 • Dïurn

Centre

Escola Diocesana de Navàs
c. Vicenç Vidal, 2
938390100
a8022276@xtec.cat Navàs

Veure web

Requisits

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle. Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Educació són: per curs: 360 euros per unitat formativa: 25 euros per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d'integració social
 • Educador/a d'educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial